Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie
Pokračovaním na túto stránku potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Najpredávanejšie produkty

Výrobcovia

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúcim v internetovom obchode Pivná pohotovosť.com je obchodná spoločnosť PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Borbisova414/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO: 46525408, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 70347/L.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba ktorá prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu Pivná pohotovosť.com podá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, teda odošle objednávku tovaru alebo služieb.

Tovarom sú alkoholické nápoje a doplnkový sortiment, ponúkaný predávajúcim na internetovom obchode Pivná pohotovosť.com.

 

II. Kúpna zmluva

Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Pivná pohotovosť.com sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri podávaní objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávka

Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že spĺňa zákonné podmienky nákupu alkoholu a teda dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

Objednaním tovaru kupujúci berie na vedomie, že lehota spotreby tovaru je vyznačená priamo na obale tovaru.

Prijatie objednávky

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky. Registrovaný kupujúci môže stav objednávky sledovať v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

III. Dodacie podmienky

Predávajúci:

sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru/služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/službu vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou

nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci:
sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Dodanie tovaru

Predávajúci tovar/službu dodáva prostredníctvom zmluvného prepravcu, kuriérskej služby alebo osobne tak, že tovar/službu pripraví na prevzatie  vo svojej prevádzkárni.

Ak kupujúci bezdôvodne neprevezme riadne dodaný tovar má predávajúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 50% celkovej sumy uvedenej v objednávke a právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti prevziať tovar.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Do doby prechodu vlastníckeho práva má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa a je povinný tovar predávajúceho bezpečne uschovať a označiť tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Dodacie lehoty

Tovar, podľa jeho dostupnosti, odošle predávajúci najneskôr do 7 inak informuje kupujúceho o dočasnej nedostupnosti tovaru a možnosti zrušenia objednávky alebo dodaní iného druhu tovaru.

 

IV. Platobné podmienky

Platba

v hotovosti pri osobnom odbere, pričom kupujúci zároveň obdrží daňový doklad o úhrade

prevodom na účet IBAN: SK68 0900 0000 0051 5199 5749, SWIFT: GIBASKBX, Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Variabilný symbol: číslo objednávky.Kupujúci uhradí platbu najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, inak je predávajúci oprávnený kúpnu zmluvu zrušiť zaslaním oznámenia kupujúcemu. Tovar je expedovaný bezodkladne po prijatí platby najneskôr do 4 pracovných dní

formou dobierky, pričom kupujúci zaplatí celú sumu, ktorá je v objednávke pri prebratí kuriérom.

Prepravné

V prípade, ak tovar doručuje prepravca, je predávajúci oprávnený poskytnúť prepravcovi osobné údaje potrebné na doručenia tovaru (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Pri preprave tovaru účtuje predávajúci prepravné nasledovne:

Osobný odber od 0 - do 999 kg manipulačný poplatok 2 €

objednávka tovaru do 30 kg  prepravné 4 € - platba dobierkou + 1 €

objednávka tovaru do 30 kg  prepravné 4 € - platba bankovým prevodom 0 €

objednávka tovaru nad 30 kg prepravné 12 € - platba dobierkou +1 €

Objednávka tovaru nad 30 kg prepravné 12 € - platba bankovým prevodom 0 €

Faktúra 

bude kupujúcemu zaslaná v elektronickej podobe.

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu odstúpiť a to do 14stich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné predávajúcemu písomne oznámiť prostredníctvom formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu: Odstúpenie od zmluvy.Nepoužitý tovar v originálnom balení, spolu s originálom daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu odovzdaný, je kupujúci povinný na svoje náklady vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho upravuje zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v ustanoveniach §§ 7 až 10.

 

VI. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať celistvosť zásielky obsahujúcej tovar, prípadne poškodenie zásielky je nutné riešiť na mieste priamo s predávajúcim (osobný odber), kuriérom resp. doručovateľom spísaním záznamu.

 

V prípade reklamácie tovaru (nie zásielky!) zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom nájdete tu: Reklamačný formulár kópiou faktúry a daňového dokladu o úhrade. Tovar zašle kupujúci ako balík, riadne zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. Predávajúci však neprijme reklamovaný tovar zaslaný ako balík na dobierku.

 

Ak je reklamácia opodstatnená, má kupujúci právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný tovar novým, alebo po dohode tovarom iným, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.

 

Reklamáciu vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

 

 

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Svojím súhlasom so VOP kupujúci zároveň udeľuje súhlas v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 11) so spracúvaním a uschovávaním v informačných systémoch predávajúceho svojich osobných údajov, najmä tých ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

Registrovaný kupujúci môže aktualizáciu osobných údajov uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho.

Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúceho na svoju emailovú adresu.

Predávajúci a kupujúci plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a zaväzujúcu písomnú formu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa so VOP oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia VOP, predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo iné nepriame či následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Ak sa niektoré z ustanovení VOP ukáže ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie sú dotknuté.

VOP sú platné a účinné dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeneného znenia VOP bude splnená zverejnením na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Tieto VOP sú platné od 1.1.2018 až do odvolania.